خبرها و رویدادها ی بانک

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به موجب قانون پولی و بانکی مصوب تیر ماه 1351 به عنوان تنظیم کننده نظام پولی و بانکی کشور و بانکدار دولت می باشد. بدیهی است انجام وظیفه در این حیطه وسیع، شبکه گسترده و پیچیده ای از روابط، وظایف و کارهای مختلفی را می طلبد و برقراری ارتباطات گسترده با طیف وسیعی از مخاطبان را ایجــاب می کند. از آنجا که عملکرد بانک مرکزی و تصمیمات مقامات این بانک بطور مستقیم و غیرمستقیم در زندگی آحاد مردم تاثیرات انکارناپذیری دارد، همراهی و همدلی با مردم و تعبیر و تفسیر صحیح و منطقی فعالیت های انجام شده در بانک، ضرورت و اهمیت می یابد.

/ 0 نظر / 13 بازدید