نشانه های متضاد اقتصاد جهانی

اکنون لیوان نیمه پراست یا خالی؟ در هر حال ،صندوق جهانی پول با توجه به تقاضای همچنان بالا درایالات متحده آمریکا،پیش بینی رشد بزرگترین اقتصادجهان را،برای امسال تصحیح کردو از نیم درصد به یک و سه دهم درصد افزایش داد.با توجه به چنین پیش بینی هایی،سخن راندن از رکود به مرز بی دقتی می رسد.آن هم درشرایطی که از سمت دیگری،تنفس آغاز میشود.بهای نفت خام که از مدتها پیش درسراسرجهان عامل تورم بود،ازچندی پیش سیرنزولی می پیماید.این بانکهای مرکزی جهان رادوباره امیدوارمی کندکه رشد قیمتها،روندی گذرابوده وادامه نیابد.تصمیم بانک فدرال آمریکا درباره عدم تغییرنرخ بهره راهبردی،معنای دیگری نمی تواند داشته باشد.بانک مرکزی اروپانیز،درنشستی مانع ازآن خواهدشد که با افزایش نرخ بهره کلیدی،نیروی رشدفلج شده را ،به صورت مضاعف ترمز کند.

تردیدی نیست که هرتحرک اقتصادی ای زمانی متوقف می شود.درحال حاضر،دیدگاه های منفی با استقبال روبرو میشوند،اما با توجه به نشانه های متضاد بسیار،سخن گفتن از رکود ،بی مسئولیتی است. کسی که دائما نسبت به بحران ورکود هشدار می دهد،مصرف کنندگان و تولیدکنندگان را نامطمئن می کند ودرنهایت،خودزمینه ساز رکودمی شود.رکودی که همه ازآن حرف می زنند وانتظارآن را می کشند،مثل پیش بینی می باشد که درنفس خودتحقق می یابد. مصرف کنندگان صرفه جویی می کنند،شرکتها سرمایه گذاریهای خودرا عقب می اندازند،شاغلان اخراج می شوند و کالا ها درقفسه ها باقی میمانند.

اما کارنباید به اینجا برسد.

لودویگ ارهارد وزیراقتصاد وصدراعظم اسبق آلمان،زمانی گفت:

"نصف اقتصاد روانشناسی است."

 

 

 

اگراین حرف درست باشد،پس روانشناسان نباید بیمارخودرابیمارترازآنچه که هستند نشان بدهند.

 

 

 

 

/ 0 نظر / 20 بازدید