ارزش زمان

برای آنکه ارزش یکسال رابدانید....ازدانش آموزی سوال کنید که درامتحان نهایی مردودشده است.

 برای آنکه ارزش یکماه رابدانید....ازمادری بپرسید که تا تولد کودکش فقط یکماه باقی مانده است.

برای آنکه ارزش یک هفته را بدانید....ازسردبیریک مجله هفتگی بپرسید.

برای آنکه ارزش یک روز رابدانید....ازکارمندی بپرسید که دستمزدش راهفتگی دریافت می کندوشش فرزند دارد.

برای آنکه ارزش یک ساعت رابدانید....ازشخصی بپرسید که از هواپیما جامانده است.

برای آنکه ارزش یک ثانیه رابدانید....ازشخصی سوال کنید که ازتصادف جان سالم به دربرده است.

برای آنکه ارزش یک صدم ثانیه رابدانید....ازبرنده مدال نقره المپیک بپرسید.

******زمان شما بسیارباارزش است******

/ 0 نظر / 15 بازدید